Αξιολόγηση και Επικαιροποίηση του προγράμματος ACCESS4All

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Παραδοτέο 2 απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαιδευτεί σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και αναπηρία και παρέχει πληροφορίες για το πώς να ορίσουν μια πραγματική αλλαγή στο πλαίσιο μιας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (τουλάχιστον).

Το Παραδοτέο 2 είναι μια διαδικασία επικύρωσης / εργαλείο δεξιοτήτων και γνώσεων για τα άτομα/εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος ACCESS4All.

Στόχοι

 

  • Να αξιολογηθεί το επιθυμητό επίπεδο γνώσης και ικανότητας που θα έχουν αναπτύξει οι συμμετέχοντες-εκπαιδευόμενοι.
  • Να αξιολογηθεί το επίπεδο αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού πακέτου (IO1).

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 Το εργαλείο θα ενσωματώσει τη μαθησιακή διαδικασία και θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν ένα είδος μετρήσιμης πιστοποίησης.

  • Τα άτομα που εκπαιδεύονται με την ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν αυτόματη

«πιστοποίηση», που αποτελεί έναν τρόπο ψηφιακής επικύρωσης και αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

  • Αυτή η πιστοποίηση αξιολόγησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως «δείκτης» ευθύνης και ενεργοποίησης απέναντι σε τέτοια θέματα.

 

Το εργαλείο-η Μέθοδος

Είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο ΤΠΕ, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και το πλαίσιο της ψυχομετρικής προσέγγισης. Με βάση τις ενότητες/γνώσεις/δεξιότητες, το εργαλείο «ελέγχει» εάν οι συμμετέχοντες σε (πιθανή) χρέωση πολιτικών για αναπηρίες σε κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς έχουν αναπτύξει τις συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες. Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αναφέρεται στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στη μέτρηση του εάν η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στους στόχους και στις προσδοκίες της. Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης, που εφαρμόζεται τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, είναι το Μοντέλο Kirkpatrick. Αυτό το μοντέλο προσφέρει μια προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων για την αξιολόγηση οποιουδήποτε μαθήματος ή προγράμματος κατάρτισης:

 

Επίπεδο 1: Αντίδραση

Πώς αντέδρασαν ή ανταποκρίθηκαν οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση;

Επίπεδο 2: Μάθηση

Τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την εκπαίδευση;

Επίπεδο 3: Συμπεριφορά

Πώς φαντάζονται οι εκπαιδευόμενοι ότι μπορούν να κάνουν πράξη αυτά που έμαθαν στη δουλειά;

Επίπεδο 4: Αποτελέσματα

Η εκπαίδευση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων;

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο στο ACCESS4ALL

Το προτεινόμενο Εργαλείο εφαρμόζει το μοντέλο των 4 επιπέδων, για καθένα από τα οποία έχει προετοιμαστεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα επίπεδα, που συνδέονται μεταξύ τους σε μια κυκλική διαδικασία στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το άτομο (ο μαθητής).

Παραδοτέο 2 αποτελείται από:

 

  1. Ερωτηματολόγιο για την αρχική αυτοαξιολόγηση

Επίπεδο 1: Γενική ενότητα (για κάθε ενότητα)

Επίπεδο 2: Ειδική ενότητα που σχετίζεται με κάθε Ενότητα

Επίπεδο 3: Ερωτηματολόγιο για την τελική αξιολόγηση

 Επίπεδο 4: Πιστοποίηση

 

Α. Το αρχικό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης στοχεύει στον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του εκπαιδευόμενου και ταυτόχρονα στην ενίσχυση των γνώσεών του. Χορηγείται κατά την εγγραφή. Το εύρος μορφής είναι 0-3 (Μη επαρκές, Επαρκές, Καλό, Εξαιρετικό). Η βαθμολογία του δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση της μάθησης και την απονομή του πιστοποιητικού, αλλά θα έχει ως σκοπό την κινητοποίηση του εκπαιδευόμενου.

Β. Η Γενική Ενότητα είναι ίδια για κάθε Ενότητα. Προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τόσο αξιολόγηση της ενότητας όσο και αυτοαξιολόγηση. Βρίσκεται στο τέλος κάθε ενότητας. Περιλαμβάνει κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις. Για τις κλειστές ερωτήσεις, το εύρος μορφής είναι 0-3 (Μη επαρκές, Επαρκές, Καλό, Εξαιρετικό). Η βαθμολογία του δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση της μάθησης και την απονομή του πιστοποιητικού, αλλά είναι σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο να αναλογιστεί τη διαδρομή που ακολούθησε και είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτές για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γ. Συγκεκριμένες Ενότητες (1 για κάθε Ενότητα). Θα βρίσκεται στο τέλος κάθε ενότητας. Περιέχει στοιχεία/ερωτήσεις σχετικές με το μαθησιακό περιεχόμενο. Ένα τεστ πολλαπλής επιλογής εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το εύρος μορφής είναι 0-1 (Λάθος-Σωστό). Είναι το βασικό εργαλείο, που θα αξιολογήσει τη μάθηση και θα επιτρέψει την απονομή του πιστοποιητικού.

Δ. Το τελικό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Θα επιδοθεί στο τέλος της Εκπαίδευσης. Περιέχει τα ίδια στοιχεία με το αρχικό ερωτηματολόγιο και έχει ως στόχο να επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο να επαληθεύσει τυχόν αλλαγές/βελτιώσεις που οφείλονται στην εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, οι χρήστες λαμβάνουν μια αυτόματη αναφορά που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα – ενώ διαθέτοντας το επιθυμητό επίπεδο, λαμβάνουν τη σχετική «πιστοποίηση».

Αξιολόγηση και Επικαιροποίηση του προγράμματος ACCESS4All
Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο