Τρέχουσα Κατάσταση – Εισαγωγική Ενότητα

 

Εννοιολογικό Πλαίσιο «Αναπηρίας» και «Προσβασιμότητας»

«Η αναπηρία είναι «μια εξελισσόμενη έννοια». Προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με αναπηρίες και εμπόδια συμπεριφοράς και περιβάλλοντος που αποτρέπουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. Ο ορισμός της αναπηρίας ως αλληλεπίδρασης σημαίνει ότι η «αναπηρία» δεν είναι χαρακτηριστικό του ατόμου. Σε γενικές γραμμές, η έννοια της αναπηρίας έχει μεταφερθεί από ένα ιατρικό σε ένα κοινωνικό μοντέλο».

(WHO, World Report on Disability 2011)

Η προσβασιμότητα περιλαμβάνεται σε πολλές πρωτοβουλίες της ΕΕ και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2020-2030. Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινός ορισμός της προσβασιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η προσβασιμότητα αφορά την παροχή ίσης πρόσβασης σε όλους. Χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στην κοινότητα, τα άτομα με αναπηρία δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ πλήρως. Στις περισσότερες κοινωνίες, ωστόσο, υπάρχουν αναρίθμητοι φραγμοί που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται πράγματα όπως οι σκάλες, η έλλειψη πληροφοριών σε προσβάσιμες μορφές όπως το Braille και η νοηματική γλώσσα, και οι κοινοτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μορφή που τα άτομα με αναπηρία δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν».

 

(United Nations, 2007)

 

Η συντομογραφία ΑμεΑ εντός της Ενότητας σημαίνει Άτομα με Αναπηρία.

 

 

 

Πριν προχωρήσετε στο κυρίως περιεχόμενο της ενότητας, παρακολουθήστε το βίντεο και σκεφτείτε τις έννοιες της αναπηρίας και της προσβασιμότητας…

 

 

Πιστεύετε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι προσβάσιμες; Σε ποιο βαθμό προσαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ;

Πώς αντιμετωπίζει η χώρα σας τα θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας;

Η χώρα σας έχει νόμους ή πολιτικές σχετικά με την πρόσβαση των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή;

Σκεφτείτε μια καλή πρακτική!

Τρέχουσα Κατάσταση – Εισαγωγική Ενότητα
Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο