1. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

 

Αναπηρία και προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

 

https://www.oenb.at/en/Cash-Management/the-euro.html

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  (UNCRPD) εγκρίθηκε το 2006 με στόχο την προώθηση, την προστασία και τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 το 2010 για την εφαρμογή της UNCRPD με βάση την εμπειρία του  Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία (2004-2010).

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε τη Στρατηγική του για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2017-2023 το 2016. Ο γενικός στόχος ήταν να επιτευχθεί ισότητα, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για τα ΑμεΑ και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 5 οριζόντια ζητήματα στα νομοθεσία, πολιτικές και δραστηριότητες: ισότητα και μη διάκριση, ευαισθητοποίηση, προσβασιμότητα, ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου, ελευθερία από εκμετάλλευση, βία και κακοποίηση.

Τον Ιούνιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τις  προτεραιότητές του για μια νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Αναπηρία μετά το 2020, βασιζόμενη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία για την περίοδο 2010-2020.

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή  ενέκρινε τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030  περιλαμβάνοντας τις κύριες συστάσεις του Κοινοβουλίου. Η ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στην υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση και τις δημόσιες συγκοινωνίες και η εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου της ΕΕ για την  κάρτα αναπηρίας  ήταν μερικά από αυτά.

Τον Οκτώβριο του 2021, μια Έκθεση για την Προστασία των ΑμεΑ μέσω Ευρωπαϊκών Αναφορών εγκρίθηκε πλήρως από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση εισήγαγε την έγκριση μιας σειράς τροπολογιών σχετικά με την αυξανόμενη συμμετοχή των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους. Αυτή είναι μια έκκληση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των ΑμεΑ.

1. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Μετάβαση στο περιεχόμενο