Παραπομπές

 

Pocock, N. (2020, October 6). Disability stereotypes in the media | Aruma. Aruma Disability Services. https://www.aruma.com.au/about-us/blog/run-forest-run-disability-stereotypes-in-the-media/

Dispelling stereotypes: promoting disability equality through film. (2010). Taylor & Francis. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2010.520898?scroll=top&needAccess=true

Darstellung von Menschen mit Behinderung in Medien. (2017). Voez. https://voez.at/news/2017/darstellung-von-menschen-mit-behinderung-in-medien/

Medien. (2018, November 10). Barrierefreie Medien. https://www.barrierefreiemedien.at/best-practice/httppreview-barrierefreiemedien-atbest-practicemedien/

Tagung Inklusion | Historisches Museum Frankfurt

https://www.historisches-museum-frankfurt.de/en/barrierefrei/tagung?language=en

Digitale Medien im inklusiven Einsatz – Netzwerk Inklusion mit Medien

https://www.inklusive-medienarbeit.de/digitale-medien-im-inklusiven-einsatz-neue-publikation-von-barrierefrei-kommunizieren-kann-jetzt-bestellt-und-heruntergeladen-werden/  

https://m.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/172759/medien-und-inklusion

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/hintergrund/der-wegweiser-ins-netz/digitale-inklusion-und-inklusive-medienarbeit-

Partner:

https://access-4-all.com/ Katie Rodriguez Banister President, Access-4-All, LLC in USA/St. Louise

https://www.mosgito.de/  Gisela Moser, MosGiTo – Barrierefreiheit im Tourismus Germany

Παραπομπές
Μετάβαση στο περιεχόμενο