Περιγραφή Έργου

ACCESS4ALL

Το έργο ACCESS4All υποστηρίζει μέσω μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης την ανάπτυξη των ικανοτήτων βασικών παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την κοινωνική/ επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Τα στατιστικά αποκαλύπτουν την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2020), ο εκτιμώμενος αριθμός του παγκόσμιου πληθυσμού που βιώνει κάποια μορφή αναπηρίας υπερβαίνει το 15%. Η Eurostat αναφέρει ότι το 37% του πληθυσμού της ΕΕ των 28 χωρών, ηλικίας 15 ετών και άνω, παρουσιάζει τουλάχιστον ένα είδος αναπηρίας, έχει (μέτριους ή σοβαρούς) φυσικούς ή αισθητήριους περιορισμούς και αντιμετωπίζει προσωπικά και κοινωνικά εμπόδια.

Ωστόσο, υπάρχει γενικά έλλειψη σωστής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την αναπηρία. Οι Δήμοι, για παράδειγμα, δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη δημιουργία αστικών περιβαλλόντων που να είναι προσβάσιμα και φιλικά προς τα ΑμεΑ, μέσω στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ΑμεΑ να αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε καθημερινή βάση και να βιώνουν κοινωνική αποξένωση, φτώχια, εισοδηματικές ανισότητες, περιορισμένες επιλογές στην αγορά εργασίας, καθώς και περιορισμένη πρόσβαση στην υγεία, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Έχει μεγάλη αξία η πρόσβασή τους στο δικαίωμα να είναι ενεργά και ισότιμα μέλη της κοινωνίας έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και πρόσβασης στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή.

Η αποστολή μας

«Δεν είναι οι αναπηρίες, αλλά οι ικανότητες μας αυτές που είναι σημαντικές» – Chris Burke

Σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΑμεΑ σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθεί πρακτικά η ποιότητα της ζωής τους.

Σκοπός μας είναι να καθιερώσουμε μια διαδικασία επικύρωσης δεξιοτήτων και γνώσεων για τα τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που ασχολούνται με τις δράσεις του έργου ACCESS4All.

Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τους/τις συμμετέχοντες/ες μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης πολιτικών για την αναπηρία στην περιοχή τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η ένταξη και η ποιότητα ζωής των μελών της κοινότητας με αναπηρίες.
Επιπλέον, στόχο αποτελεί η παροχή των δεξιοτήτων και των γνώσεων σχετικά με εκστρατείες/πρωτοβουλίες για θετικές, γεμάτες σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες έναντι των αναπηριών.

Αποτελέσματα

 «Επιλέγω να μην βάζω το ΕΙΔΙΚΕΣ μπροστά από τις ικανότητές μου» – Robert M. Hensel

Οι συμμετέχοντες/ες-εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες, αναγκαίες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες για ποικίλα θέματα που συνδέονται με την αναπηρία και το πραγματικό χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο όσον αφορά στη συμμετοχή των ΑμεΑ στην προσωπική, εργασιακή και κοινωνική ζωή.

Επιπλέον, σχετικά με το ευρύτερο κοινό, όλο και περισσότερα άτομα-μέλη της τοπικής κοινωνίας θα ενημερωθούν για την ανάγκη που υπάρχει για πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις με σεβασμό στη δυνατότητα όλων να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα λάβουν τα κατάλληλα εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους

Αποτελέσματα

«Όταν όλοι οι άλλοι λένε ότι δεν μπορείς, η αποφασιστικότητα λέει ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ» – Robert M. Hensel

Τα ΑμεΑ θα απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες στην κοινωνική, πολιτιστική και εργασιακή ζωή

Οι σχετικοί φορείς χάραξης πολιτικής/αρμόδιοι λήψης αποφάσεων θα ενισχυθούν περαιτέρω όσον αφορά την άσκηση πρακτικών φιλικών προς τα ΑμεΑ.

Οι τοπικές κοινότητες θα είναι πιο ανεκτικές, με δυνατότητες ενσωμάτωσης του διαφορετικού.

Έχετε ερωτήσεις;

 Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα.

Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο