Προσβάσιμες Ψηφιακές Υπηρεσίες και Προϊόντα

 

Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ) (Assistive Technology – AT) είναι κάθε λογισμικό, εξοπλισμός ή σύστημα προϊόντων “που χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να διατηρήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων με αναπηρία” (Assistive Technology Act, 2004). Η συμβολή της ΥΤ για την διευκόλυνση της ψηφιακής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία κρίνεται πολύ σημαντική. Πολλές συσκευές ΥΤ, όπως τα πληκτρολόγια και τα ηχεία, είναι περιφερειακά και μπορούν να συνδεθούν σε έναν υπολογιστή.

Παραδείγματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην ψηφιακή προσβασιμότητα:

Πηγή: Minnesota’s Guide to Assistive Technology. Minnesota Government. https://Mn.Gov/Admin/at/Getting-Started/Understanding-at/Types/

 

Η προσβασιμότητα ιστοτόπων είναι μια άλλη βασική πτυχή όταν συζητάμε για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας ενός ιστοτόπου αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας των ατόμων με αναπηρία να τον χρησιμοποιούν ανεξάρτητα. Η καλή προσβασιμότητα σε έναν ιστότοπο χαρακτηρίζεται από καλής ποιότητας κώδικα και από τη δυνατότητα των χρηστών να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο.

Ο ιστότοπος πρέπει να είναι σύμφωνος με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines-WCAG). Για να συμμορφωθεί με το WCAG, το περιεχόμενο πρέπει να “ΡΕΕΙ, ή να είναι Αντιληπτό, Υλοποιήσιμο, Κατανοητό, και Εύρωστο”. (Bureau of Internet Accessibility)

Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας ιστοτόπων:

 

Source: Minnesota’s Guide to Assistive Technology. Minnesota Government. https://Mn.Gov/Admin/at/Getting-Started/Understanding-at/Types/

 

Προσβάσιμες Ψηφιακές Υπηρεσίες και Προϊόντα
Μετάβαση στο περιεχόμενο