2.2. ΚΥΠΡΟΣ

 

Ο Νόμος για τα Άτομα με Αναπηρία 2000 είναι το πιο σημαντικό νομοσχέδιο στην Κύπρο σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει και ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Συναφή Θέματα (Κύρωση) Νόμο του 2011. Τόσο η Πρώτη Στρατηγική για την Αναπηρία 2018 – 2028 όσο και το Δεύτερο Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018 – 2020, αναφέρονται ως έγγραφα σε ευθυγράμμιση με την UNCRPD και αναπτύχθηκαν μετά από διαβούλευση με τις αναπηρικές οργανώσεις στην Κύπρο.

 

Τρέχουσα Κατάσταση

Εκπαίδευση

Η κυβέρνηση παρέχει διάφορα προγράμματα και ευκαιρίες κατάρτισης για ΑμεΑ όλων των ηλικιών (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση). Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των ΑμεΑ που εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται. Η διεύρυνση της συμμετοχής υποστηρίχθηκε από πρακτικές εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, νομοθετικές αλλαγές στη χρήση των ΤΠΕ και προσβάσιμων εγκαταστάσεων.

Απασχόληση/ Οικονομική Ισότητα

Η κυβέρνηση της Κύπρου καταβάλλει προσπάθειες για την ένταξη των ΑμεΑ στην απασχόληση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, υπάρχει έντονη ανάγκη για παραγωγική ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας καθώς και για προώθηση της ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας που θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα στην καταπολέμηση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Στην Κύπρο, περισσότερα από 4 στα 10 άτομα με σωματική αναπηρία (16 και άνω) αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ οι οικογένειές τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κοινωνικές παροχές, επιδόματα και συντάξεις.

Ανακάλυψε περισσότερα: The Employment of People with Disabilities in the Public Sector (Special Rules) Law of 2009

Υπηρεσίες Φροντίδας υγείας

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη είναι σχετικά χαμηλές στην Κύπρο, γεγονός που με τα χρόνια οδήγησε σε μεγάλους χρόνους αναμονής για ορισμένες διαδικασίες και συμβάλλει στη γενική αντίληψη ότι η ποιότητα της περίθαλψης στο δημόσιο τομέα είναι κατώτερη. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι ωθούνται είτε να εγκαταλείψουν την υγειονομική περίθαλψη είτε να αναζητήσουν περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα.

Κοινωνική ζωή και προσβασιμότητα

Ενώ η κυβέρνηση, ακολουθώντας το τρέχον νομικό και πολιτικό πλαίσιο της, έχει ενθαρρύνει την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν κενά στη διαδικασία ένταξης. Οργανώσεις και επαγγελματίες υγείας υποστηρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία της Κύπρου φαίνεται να είναι ασυμβίβαστη με την προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αναπηρία, καθώς τα ΑμεΑ συνεχίζουν να περιθωριοποιούνται και να στερούνται τα δικαιώματά τους ως πολίτες.

 

Καλές Πρακτικές στην Κύπρο

1.Supporting Innovative models for Deaf youth Empowerment – SIDE (2017-2020)

Το SIDE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και εκπαιδευτικού υλικού που στοχεύει να υποστηρίξει τα άτομα με προβλήματα ακοής που αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσής τους και ιδιαίτερα κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Το SIDE αναπτύσσει ένα μεικτό μοντέλο μάθησης για την απόκτηση βασικών, εγκάρσιων και επαγγελματικών ικανοτήτων από κωφούς νέους.

 

 

2.Competence development of youth workers & youth trainers who work towards the social inclusion of young people with fewer opportunities – ARTSQUAD (2017-2019)

Το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο ARTSQUAD στοχεύει να υποστηρίξει τους επαγγελματίες νεολαίας στο ρόλο τους για να εξασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη όλων των νέων. Το έργο θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει πιλοτικά μια σειρά υλικών εκπαίδευσης εκπαιδευτών που εισάγει τους επαγγελματίες νεολαίας και τους εκπαιδευτές νέων στη χρήση τεσσάρων δημιουργικών εργαλείων για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων του εαυτού τους και κατ’ επέκταση για τις ομάδες-στόχους τους: Ψηφιακά Μέσα, Αφήγηση, Δράμα και Μουσική.

 

3.Cyprus Equality Body Intervention: Beach Access for Persons with Disabilities – equality2020 (2019-)

Το Equality2020 συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υφυπουργείου Τουρισμού και στοχεύει στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στην παραλία.

4. OPAK Care Service (Εν Έργω) (since 2018)

Η OPAK Care Service προσφέρει επιπλέον φροντίδα και υποστήριξη στα τετραπληγικά ή παραπληγικά μέλη της ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν ανεξάρτητη ζωή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η Υπηρεσία Φροντίδας, που προσφέρεται σε Παγκύπρια βάση, απασχολεί εκπαιδευμένους φροντιστές και νοσηλευτές και υποστηρίζεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Παρέχει επίσης υπηρεσία μεταφοράς.

2.2. ΚΥΠΡΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο