2.4. ΕΛΛΑΔΑ

 

Δεν έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη εθνική στρατηγική ή σχέδιο δράσης για την αναπηρία στην Ελλάδα μέχρι το 2020 (The Greek National Disability Action Plan, 2020), αν και το 10% του γενικού πληθυσμού έχει μια μορφή αναπηρίας.

Οι πολιτικές κινούνται μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Κοινωνικής Ένταξης (2014-2020), ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση ρυθμίζει όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την αρμονική ένταξη των ΑμεΑ στην καθημερινή ζωή με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων.

Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τις σημαντικότερες Συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο (CRPD) καθώς και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την προσβασιμότητα αλλά η εφαρμογή τους σε πραγματικά μέτρα και δράσεις είναι στην πραγματικότητα ανεπαρκής, κυρίως λόγω προκαταλήψεων και έλλειψης ενημέρωσης.

 

Τρέχουσα Κατάσταση

Εκπαίδευση

Το 6,3% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας αποτελείται από μαθητές με αναπηρία με τη συντριπτική τους πλειονότητα να φοιτά σε γενικά σχολεία, ενώ το 57,3% των μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία δεν λαμβάνει την απαραίτητη εξειδικευμένη υποστήριξη. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για μαθητές με αναπηρίες (π.χ. η διαθεσιμότητα σχολικών βιβλίων σε σύστημα Braille είναι περιορισμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

Απασχόληση/ Οικονομική Ισότητα

Δεν υπάρχει ίση συμμετοχή στην απασχόληση. Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες (21,3%) είναι σημαντικά χαμηλό σε σύγκριση με αυτό των ατόμων χωρίς αναπηρία (62,8%). Υπάρχουν λοιπόν 101 νέες δομές Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, καθώς και Κέντρων Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ. Αντίστοιχα, ο Ελληνικός Οργανισμός Απασχόλησης Εργασίας (ΟΑΕΔ) προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης σε εργοδότες και ανέργους ΑμεΑ δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους δικαιούχους

Φροντίδα υγείας

Η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει επιδόματα (οικονομική υποστήριξη) σε ΑμεΑ που πληρούν ορισμένα κριτήρια όπως υψηλό βαθμό αναπηρίας, χαμηλό ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

Κοινωνική ζωή και προσβασιμότητα

Η συμμετοχή των ΑμεΑ στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή είναι επίσης χαμηλή. Μόνο το 6% του πληθυσμού με σοβαρές αναπηρίες έχει επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο. Κατά συνέπεια, η χώρα παρέχει σε ΑμεΑ δωρεάν εισιτήρια για τις δημόσιες συγκοινωνίες, κουπόνια κοινωνικού τουρισμού, κινητές βιβλιοθήκες κ.λπ. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Ελληνική Κυβέρνηση καθιέρωσε την καταγραφή των δημόσιων χώρων και των παρεμβάσεων προκειμένου να διασφαλίσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

 

Καλές πρακτικές στην Ελλάδα

Source: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/
  1. Προσωπικός βοηθός ΑμεΑ (2021)

Ο προσωπικός βοηθός ΑμεΑ ιδρύεται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι φυσικό πρόσωπο που υποστηρίζει τα ΑμεΑ με βάση τις ατομικές τους ανάγκες για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ιδρυματοποίησής τους. Τα ΑμεΑ μπορούν πλέον να απασχολούν τον προσωπικό τους βοηθό με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει με ευθύνη του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 

Source: Ο Χώρος – Liminal

2.Liminal (2016)

Το Liminal είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που προωθεί την ένταξη και την ίση πρόσβαση στις τέχνες και τον πολιτισμό από το 2016. Το Liminal παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά στις τέχνες και την κοινωνικο-πολιτιστική ζωή.

 

 

 

Source: Athens’ Tactual Museum: a ‘touching’ experience of Greece’s unique history – Aegean Islands
  1. Μουσείο Αφής Αθηνών (2004)

Το μουσείο ιδρύθηκε το 1984. Λόγω του σεισμού του 1999, άνοιξε ξανά επίσημα το 2004. Ενθαρρύνει την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη μέσω της αισθητηριακής εμπειρίας. Στεγάζει έργα τέχνης από άτομα με προβλήματα όρασης, προσφέρει την ευκαιρία τόσο σε τυφλούς όσο και σε άτομα με όραση να αγγίξουν όλα τα εκθέματα, προγράμματα για την εκπαίδευση των δασκάλων, αντίγραφα των ζωγραφικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα εκθέματα, καθώς και έναν αυτόματο ξεναγό και στα δύο. Ελληνικά και Αγγλικά.

2.4. ΕΛΛΑΔΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο