Προσβάσιμος Χώρος Εργασίας

Είναι υψίστης σημασίας για τις περιφέρειες και τους δήμους να καταστήσουν τους χώρους εργασίας προσβάσιμους και φιλόξενους και να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία στην εξεύρεση και διατήρηση ουσιαστικής εργασιακής απασχόλησης.

Τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχή δημιουργία ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία είναι:

Source: Employers’ Toolkit 2015, pp.16-17

 

Για να καταστούν οι χώροι εργασίας προσβάσιμοι και χρηστικοί για τα άτομα με αναπηρία και να μειωθούν τα εμπόδια στην εργασιακή απασχόληση, οι εργοδότες θα πρέπει να προβούν σε κάποιες “εύλογες τροποποιήσεις-προσαρμογές”.

Σύμφωνα με την Οδηγία Επιβολής: Εύλογη Διαμονή και Αδικαιολόγητες Δυσκολίες στο Πλαίσιο του Νόμου περί Αμερικανών με Αναπηρίες (According to the Enforcement Guidance: Reasonable Accommodation and Undue Hardship Under the Americans with Disabilities Act) υπάρχουν 3 κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως “εύλογες τροποποιήσεις-προσαρμογές”.

Παρόλο που υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός “εύλογων τροποποιήσεων-προσαρμογών” που μπορούν να γίνουν σε έναν εργασιακό χώρο, έχουν εντοπιστεί και παρουσιάζονται παρακάτω μερικές από τις πιο ενδεικτικές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: U.S. Equal Employment Opportunity Commission 2002; Anuprayaas: Making India Accessible 2020

 

Η προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας για τα άτομα με αναπηρία δεν περιορίζεται μόνο στην άρση των φυσικών εμποδίων και στην παροχή “εύλογων τροποποιήσεων-προσαρμογών“. Είναι υψίστης σημασίας επίσης η ίση αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων και η απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος ενός ατόμου με αναπηρία.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας εργοδότης όταν προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο με αναπηρία;

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες βασικές πηγές.

 

Προσβάσιμος Χώρος Εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο