Επίτευξη Στόχων & Υλοποίηση των Δράσεων σε 8 Βασικούς Τομείς

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, οι 8 Βασικοί Τομείς είναι: 

 

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί μέρος της Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 (σελ. 20) και παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής καθώς και κατά πόσο ο συνολικός στόχος της έχει επιτευχθεί όταν εφαρμόζεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες:  

 

  • «Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 («η Στρατηγική») καθορίζει το πολιτικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για την αναπηρία. Στόχος της είναι να ενδυναμώσει τα άτομα με αναπηρία έτσι ώστε να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματά τους και να επωφελούνται από τη συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση με τους συμπολίτες τους. Στοχεύει επίσης στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) σε επίπεδο ΕΕ […] Η Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση της Στρατηγικής το 2019 για να αξιολογήσει την εφαρμογή της όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη σχετικότητα, τη συνοχή, και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ. Ζητήθηκε η γνώμη ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αναπηρίας, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και πολιτών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020, σελ. 1).
  • Για να διαβάσετε τη Συνοπτική Παρουσίαση της Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, πατήστε εδώ.
Επίτευξη Στόχων & Υλοποίηση των Δράσεων σε 8 Βασικούς Τομείς
Μετάβαση στο περιεχόμενο