Κοινά Εμπόδια για την Συμπερίληψη της Αναπηρίας

 

  • Συμπεριφορικά εμπόδια: που οδηγούν σε στιγματισμό και διακρίσεις, στερούν από τα άτομα με αναπηρίες την αξιοπρέπεια και τις δυνατότητές τους και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης.

 

  • Περιβαλλοντικά εμπόδια: τα μη προσβάσιμα περιβάλλοντα δημιουργούν αναπηρία δημιουργώντας εμπόδια στη συμμετοχή και τη συμπερίληψη.  Τα εμπόδια στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον εμποδίζουν την πρόσβαση και επηρεάζουν τις ευκαιρίες συμμετοχής. Τα μη προσβάσιμα συστήματα επικοινωνίας εμποδίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και ευκαιρίες συμμετοχής. Η έλλειψη υπηρεσιών ή τα προβλήματα παροχής υπηρεσιών περιορίζουν επίσης τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες.

 

  • Θεσμικά εμπόδια: περιλαμβάνουν πολλούς νόμους, πολιτικές, στρατηγικές ή πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες. Οι διακρίσεις μπορεί να μην είναι σκόπιμες, αλλά τα συστήματα μπορούν έμμεσα να αποκλείουν τα άτομα με αναπηρίες, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους.

 

  • Έλλειψη συμμετοχής: η έλλειψη διαβούλευσης και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες αποτελούν εμπόδια για την ένταξή τους στην κοινωνία.

 

  • Ανεπαρκή δεδομένα και στατιστικές: η έλλειψη αυστηρών και συγκρίσιμων δεδομένων και στατιστικών, σε συνδυασμό με την έλλειψη στοιχείων για τα προγράμματα που λειτουργούν, συχνά εμποδίζουν την κατανόηση και τη δράση για την ένταξη της αναπηρίας.
Κοινά Εμπόδια για την Συμπερίληψη της Αναπηρίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο