Διαστάσεις και Αρχές της Προσβασιμότητας

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), υιοθετήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 21ου αιώνα και η πρώτη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι ανοικτή προς υπογραφή από περιφερειακούς οργανισμούς ενσωμάτωσης.

Η Σύμβαση αποτελεί συνέχεια δεκαετιών εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή των στάσεων και των προσεγγίσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Φτάνει σε ένα νέο επίπεδο η μετακίνηση από τη θεώρηση των ατόμων με αναπηρίες ως “αντικειμένων” φιλανθρωπίας, ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας προς τη θεώρηση των ατόμων με αναπηρίες ως “υποκειμένων” με δικαιώματα, τα οποία είναι ικανά να διεκδικήσουν αυτά τα δικαιώματα και να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή τους με βάση την ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεσή τους, καθώς και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Η Σύμβαση και τα άρθρα της προορίζονται ως μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με ρητή διάσταση της κοινωνικής ανάπτυξης. Υιοθετεί μια ευρεία κατηγοριοποίηση των ατόμων με αναπηρίες και επιβεβαιώνει ότι όλα τα άτομα με όλους τους τύπους αναπηρίας πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Πηγή: https://www.uxbooth.com/articles/accessibility-and-inclusivity-distinctions-in-experience-design/

Σύμφωνα με το άρθρο 9 σχετικά με την προσβασιμότητα, τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να “λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στη μεταφορά, στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές”. Στα μέτρα που λαμβάνουν τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει επίσης να εξετάζεται ο εντοπισμός και η εξάλειψη των εμποδίων και των φραγμών στην προσβασιμότητα.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε:

  • κτίρια, δρόμους, μεταφορές και άλλες εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, κατοικιών, ιατρικών εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας,
  • πληροφορίες, επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,
  • υλοποίηση ελάχιστων προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών, που αναπτύσσει, εκδίδει και παρακολουθεί την για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό.

 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη χρειάζεται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για:

  • Να διασφαλίσουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες οι οποίες είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία,
  • Να παρέχουν κατάρτιση στους ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες,
  • Να υπάρχει σήμανση σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις ανοικτές προς το κοινό σε γραφή Braille αλλά και σε άλλες μορφές, που θα είναι ευανάγνωστες και κατανοητές,
  • Να προβλέπεται η παροχή επί τόπιας βοήθειας,
  • Να προωθούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών,
  • Να προβλέπουν και να προωθούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την διανομή προσβάσιμων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, έτσι ώστε οι τεχνολογίες και τα συστήματα αυτά να καταστούν προσβάσιμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Διαστάσεις και Αρχές της Προσβασιμότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο