Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ

 

Η Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ – περισσότερες ευκαιρίες

 

Για να διευκολύνει τα άτομα με αναπηρίες να ταξιδεύουν ευκολότερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η ΕΕ αναπτύσσει ένα εθελοντικό σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος αναπηρίας και ορισμένων συναφών παροχών με βάση την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση εμποδίων για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς οι εθνικές τους κάρτες αναπηρίας ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Η Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ εξασφαλίζει στα άτομα με αναπηρίες ισότιμη πρόσβαση σε διασυνοριακές παροχές, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, της αναψυχής, του αθλητισμού και των μεταφορών.

 

Μια πιλοτική εφαρμογή της κάρτας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 σε μια ομάδα οκτώ χωρών της ΕΕ:

 

 

Η κάρτα δεν αλλάζει τα εθνικά κριτήρια ή τους κανόνες επιλεξιμότητας. Τα κράτη μέλη διατηρούν στην διακριτική τους ευχέρεια να αποφασίζουν τα ίδια ποιος είναι επιλέξιμος για να λάβει την κάρτα, χρησιμοποιώντας τον εθνικό ορισμό της αναπηρίας, και να καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης. Το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης της πρωτοβουλίας προκειμένου να διευκολύνει την πιθανή ευρύτερη εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας στην ΕΕ.

Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ
Μετάβαση στο περιεχόμενο