Χρηστή Διακυβέρνηση

Source: www.pixaby.com
  • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) είναι μια διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σκοπός της οποίας είναι να προστατεύει και να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως ίσα μέλη της κοινωνίας.
  • Το GIZ (2019) συνοψίζει ότι η UNCRPD «υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρμογής της: το Άρθρο 32 υποχρεώνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να διασφαλίσουν ότι η διεθνής συνεργασία τους παρέχει πρόσβαση και συμπεριλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία. Πολλά άρθρα σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και την πολιτική συμμετοχή: το Άρθρο 12 αναφέρεται στην ισότιμη αναγνώριση ενώπιων του νόμου, το Άρθρο 13 στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και το Άρθρο 29 στο δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στην πολιτική και δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, της κατοχής αξιωμάτων, της συμμετοχής σε NGOs, και του σχηματισμού και της συμμετοχής σε DPOs. Το Άρθρο 4.3 απαιτεί στενή διαβούλευση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των DPOs στην εφαρμογή της Σύμβασης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.»

 

Άρθρο 29 – Η συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή της UNCRPD αναφέρει τα εξής:

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες πολιτικά δικαιώματα και την ευκαιρία να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους, και αναλαμβάνουν να:

(α) διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στην πολιτική και δημόσια ζωή σε ίση βάση με άλλους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα επιλεγμένων εκπροσώπων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος και της ευκαιρίας των ατόμων με αναπηρίες να ψηφίζουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων, με το να:

(i) διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά ψηφοφορίας είναι κατάλληλες, προσβάσιμες, και εύκολες στην κατανόηση και χρήση,

(ii) προστατεύουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογές και δημόσια δημοψηφίσματα χωρίς εκφοβισμό, αλλά και να εκλέγονται, να ασκούν αποτελεσματικά αξιώματα, και να ασκούν όλες τις δημόσιες λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, διευκολύνοντας τη χρήση υποστηρικτικών και νέων τεχνολογιών όπου είναι απαραίτητο,

(iii) εξασφαλίσουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ατόμων με αναπηρίες ως ψηφοφόροι, και για το σκοπό αυτό, όπου χρειάζεται, κατόπιν αιτήματός τους, επιτρέποντας τη βοήθεια κατά την ψηφοφορία από άτομο της επιλογής τους,

(β) να προωθήσουν ενεργά ένα περιβάλλον στο οποίο τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στη διεξαγωγή των δημοσίων υποθέσεων, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους, και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στις δημόσιες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης:

(i) της συμμετοχής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις που ασχολούνται με τη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας, και στις δραστηριότητες και διοίκηση πολιτικών κομμάτων,

(ii) της δημιουργίας και ένταξης σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες για την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρίες σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, και τοπικό επίπεδο» (OHCHR).

 

  • Αν και το Άρθρο 29 είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ένταξης, ο Dieye εξηγεί ότι «τα άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλαπλά νομικά, θεσμικά, επικοινωνιακά και κοινωνικά εμπόδια για την άσκηση των δικαιωμάτων τους» (UNDP, 2019).
  • Ο Dieye εξηγεί περαιτέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια, μέσω ερευνών, εκθέσεων και περαιτέρω έρευνας που διεξήχθη από το Γραφείο του ΟΗΕ για την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Inclusion International (διεθνής ένταξη), και τον Ειδικό Εισηγητή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τέτοιες προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν.
  • «Για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολίων, το UNDP θα δημιουργήσει ένα έγγραφο για την καθοδήγηση των επαγγελματιών που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση πολιτικών διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς και τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε καλές πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο με τη συνεργασία με Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρίες, φορείς χάραξης πολιτικής, και ειδικούς σε θέματα αναπηρίας που εργάζονται για τη μεταρρύθμιση της νομικής ικανότητας και τις υποστηριζόμενες ρυθμίσεις λήψης αποφάσεων για συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή. Αυτή η έρευνα, που χρηματοδοτείται από επιχορήγηση από την εταιρική σχέση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 2020» (Dieye, 2019).
Χρηστή Διακυβέρνηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο