Θέματα Συμπερίληψης στη Συμμετοχή των Πολιτών – Ανάλυση Πλεονεκτημάτων

 

Ο συμπεριληπτικός συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία με αμοιβαία οφέλη τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς που επιλέγονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα οφέλη από τη σκοπιά του σχεδιασμού ορίζονται ως εξής:

Πηγή: British Council, (2016)

 

Τα οφέλη των ενδιαφερομένων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:

Θέματα Συμπερίληψης στη Συμμετοχή των Πολιτών – Ανάλυση Πλεονεκτημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο