Μηχανισμοί Παρακολούθησης σε Τοπικό Επίπεδο

 

Πηγή: https://pixabay.com

 

  • Σκοπός των μηχανισμών παρακολούθησης σε τοπικό επίπεδο είναι να υποστηρίζουν και να διεξάγουν την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των ενεργειών που αποφασίζονται. Βοηθούν επίσης στην αξιολόγηση του επιπέδου και της προόδου της υλοποίησης.
  • Η παρακολούθηση εντοπίζει εμπόδια και, με τη σειρά της, στοχεύει στην πρόταση κατάλληλων λύσεων, ώστε η εκτέλεση των στόχων να συνεχίσει να πραγματοποιείται με αποτελεσματικότητα.
  • Οι μηχανισμοί παρακολούθησης επικεντρώνονται στον εντοπισμό των πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο.

 

https://pixabay.com

 

  • «Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα σημαντικό σημείο επαφής μεταξύ του κράτους και των πολιτών, όπου ανταλλάσσονται γενικά οι δημόσιες υπηρεσίες, και όπου οι τοπικοί κανόνες και οι κανονισμοί ρυθμίζουν τον καθημερινό βιότοπο των πολιτών: το σπίτι τους, τον δρόμο τους, τη γειτονιά τους, την πόλη τους. Αν και η δικαιοδοσία και η ευθύνη των δήμων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πλαίσιο, η διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι το κλειδί για τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης μεταξύ των πολιτών και του κράτους» (Ardigó, 2019).
  • Επομένως, η συνεχής ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εκτέλεση οποιασδήποτε δράσης, και σε αυτήν την περίπτωση, την ομαλοποίηση της αναπηρίας με την προώθηση και την καθιέρωση της ένταξης και της πρόσβασης για όλους τους πολίτες.
  • Αν και ορισμένα στοιχεία έδειξαν ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης σε τοπικό επίπεδο έχουν θετικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση, ο Ardigó (2019) αναφέρει ότι «πολλές χώρες εμφανίζουν πλέον σημαντικό χάσμα στην ποιότητα της διακυβέρνησης μεταξύ των εθνικών και τοπικών τους κυβερνήσεων» (Transparency International, 2009).
  • Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των εργαλειοθηκών για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

○Ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για εργαλεία αξιολόγησης απόδοσης για την τοπική αυτοδιοίκηση,

○Χρήση προσεγγίσεων PM&E και προσπάθειες για τη δημιουργία τοπικής ικανότητας M&E.

(“Monitoring and Evaluating Support to Decentralization and Local Governance”)

 

Μηχανισμοί Παρακολούθησης σε Τοπικό Επίπεδο
Μετάβαση στο περιεχόμενο