Εμπόδια όταν Υιοθετούνται οι Οδηγίες της ΕΕ

 

Στην Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, εντοπίζονται ορισμένα εμπόδια, περιορισμοί και φραγμοί που προκάλεσαν δυσκολίες στην υλοποίηση και τη δυνατότητα εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ. Αυτά είναι τα εξής (σελ. 40, 41):

  • Ζητήματα σχεδιασμού

○Έλλειψη ολοκληρωμένου συνόλου δεικτών και σημείων αναφοράς

○Δεν υπάρχει πλαίσιο παρακολούθησης

○Περιορισμένη εστίαση στις μη ορατές αναπηρίες και στα δικαιώματα των παιδιών

○Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με την UNCRPD

  • Ζητήματα υλοποίησης

○Άνιση γνώση των θεμάτων αναπηρίας σε θεσμικό επίπεδο της Ε.Ε

○Περιορισμένη συμμετοχή ατόμων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής

○Περιορισμένη εκπαίδευση/κατάρτιση 

○Διαφορετική ικανότητα των κρατών μελών και των περιφερειών να εφαρμόζουν πολιτικές για την αναπηρία

○Περιορισμένη ανταλλαγή γνώσεων με τους ενδιαφερόμενους 

 

Πηγή: https://pixabay.com/pt/users/tumisu-148124/

Σύμφωνα με την Αξιολόγηση της Στρατηγικής:

  • «Η μελέτη υποδηλώνει ότι η Στρατηγική ήταν εξαιρετικά σημαντική για τα θεσμικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ, λόγω του ρόλου της στην εφαρμογή της UNCRPD σε επίπεδο ΕΕ, αλλά είχε περιορισμένη ορατότητα σε επίπεδο Κρατών Μελών και πολιτών» (σελ. 45).
  • Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι το εξής: «Από την άλλη πλευρά, οι βασικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Κρατών Μελών φαίνεται να έχουν συνήθως μερική εξοικείωση ή καθόλου εξοικείωση με τη Στρατηγική, γεγονός που υποδηλώνει σχετική επιρροή της Στρατηγικής σε αυτό το επίπεδο» (σελ. 46).

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο εξοικειωμένοι είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι οργανισμοί, που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες στα κράτη μέλη, με τη Στρατηγική. Ο πίνακας προήλθε από την Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 (σελ. 46):

 

 

Εμπόδια όταν Υιοθετούνται οι Οδηγίες της ΕΕ
Μετάβαση στο περιεχόμενο