Συμμετοχή Όλων των Πολιτών

Source: https://www.attachmenttraumanetwork.org/two-words-attachment-insecurity/
  • Η δόμηση κοινοτήτων και κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών στη δημόσια και πολιτική ζωή, και όμως, τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να είναι περιθωριοποιημένα μέχρι σήμερα, καθώς η κοινωνία μας έχει συγκροτηθεί με συγκεκριμένους τρόπους που τα επηρεάζουν με έντονη δυσαναλογία.
  • Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) έχουν μια μορφή αναπηρίας, και όμως, τα άτομα με αναπηρίες συχνά αποκλείονται από τη δημόσια και πολιτική λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής. Δεν τους δίνεται η ευκαιρία να διαμορφώσουν νόμους και πολιτικές που θα τους επηρεάσουν άμεσα.
  • Η Carroll, και λοιποί (2018), στη μελέτη τους «Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων με αναπηρία» που αφορά νέους με αναπηρίες στη Νέα Ζηλανδία, γράφουν ότι: «Η συμμετοχή στην κοινοτική ζωή είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία, καθώς παρέχει την αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου, δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, και ευκαιρίες για φυσικές δραστηριότητες. Οι νέοι με αναπηρία έχουν χαμηλότερα επίπεδα κινητικότητας και συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες (φυσικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές), στην εκπαίδευση και την απασχόληση, από τους συνομήλικους τους που δεν έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Αυτό έχει συνέπειες στην υγεία και την ευημερία τους, και τις ευκαιρίες που έχουν κατά τη διάρκεια της ζωή τους. Προηγούμενη έρευνα σχετικά με τα επίπεδα συμμετοχής των νέων με αναπηρία βασίστηκε κυρίως σε αναφορές γονέων/φροντιστών και εστίαζε στο περιβάλλον του σπιτιού και του σχολείου. Αυτή η μελέτη διερευνά πώς οι φυσικοί και κοινωνικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες συνάδουν για να υποστηρίξουν ή να περιορίσουν την καθημερινή κινητικότητα και τη συμμετοχή των νέων με αναπηρία.»
  • Τα άτομα με αναπηρίες όλων των ηλικιών και παγκοσμίως επηρεάζονται από τα υπάρχοντα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και/ή διεθνή προγράμματα πολιτικής σχετικά με θέματα αναπηρίας (ή την έλλειψή τους). Η συμμετοχή στη δημόσια και πολιτική ζωή είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, και βασικό σκαλοπάτι για να έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση και να απολαμβάνουν όλα τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα.
Συμμετοχή Όλων των Πολιτών
Μετάβαση στο περιεχόμενο