Ταξινομίες

 

Η Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICF, 2001) χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της αναπηρίας και της υγείας ως πλαίσιο για την περιγραφή των εκτεταμένων επιπτώσεων μιας σειράς καταστάσεων υγείας στα άτομα.

Αυτό το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την εμπειρία ενός ατόμου στις συνιστώσες των σωματικών λειτουργιών, των σωματικών δομών, των δραστηριοτήτων και της συμμετοχής, και να λάβει υπόψη την επίδραση των συναφών παραγόντων (περιβαλλοντικών και προσωπικών) σε αυτές τις συνιστώσες. 

Η εφαρμογή του ICF επιτρέπει τη χρήση μιας κοινής γλώσσας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Διαδικτυακές πηγές:

 

 

 

Κάθε στοιχείο του ICF αποτελείται από πολλαπλούς τομείς και κάθε τομέας αποτελείται από κατηγορίες που αποτελούν τις ενότητες της ταξινόμησης. Το ICF παρέχει ορισμούς καθώς και όρους συμπερίληψης και αποκλεισμού για κάθε κατηγορία.

Επιπρόσθετες  πηγές:

Ταξινομίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο