Η Οδηγία (EΕ) 2016/2102

 

Ο πλήρης τίτλος είναι Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα των φορέων του δημόσιου τομέα.

Ακριβώς όπως το GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ήταν η τυποποίηση των νόμων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι και η οδηγία 2016/2102 είναι η τυποποίηση των νόμων για την προσβασιμότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε αντίθεση με το GPDR, πρόκειται για οδηγία και όχι για κανονισμό. Παράθεση Europa.eu

 • Κανονισμοί

Ένας “κανονισμός” είναι μια δεσμευτική νομοθετική πράξη. Πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό της σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, όταν η ΕΕ θέλησε να διασφαλίσει ότι υπάρχουν κοινές εγγυήσεις για τα αγαθά που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό.

 • Οδηγίες

Μια “οδηγία” είναι μια νομοθετική πράξη που θέτει έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, εναπόκειται στις επιμέρους χώρες να επινοήσουν τους δικούς τους νόμους σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων. Ένα παράδειγμα είναι η οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγμα εξαλείφοντας κρυφές χρεώσεις και έξοδα στο διαδίκτυο και παρατείνοντας την περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση πώλησης.

 

Πεδίο Εφαρμογής

Η οδηγία περιλαμβάνει ιστοτόπους, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, ενδοδίκτυα και έγγραφα φορέων του δημόσιου τομέα.

https://www.searchenginejournal.com/

 

Τι καλύπτει?

The directive aims to laws relating to websites and mobile applications of public sector bodies. Quote Article 3, 1:

Η οδηγία στοχεύει σε νόμους που αφορούν ιστοτόπους και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα των φορέων του δημόσιου τομέα. Παράθεση Άρθρων 3, 1:

Ως δημόσιος φορέας νοείται το κράτος, οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου […]

Για παράδειγμα:

 • διοικήσεις
 • δικαστήρια
 • αστυνομικά τμήματα
 • δημόσια νοσοκομεία
 • πανεπιστήμια
 • σχολεία
 • βιβλιοθήκες

 

Τι ΔΕΝ καλύπτει;

 • Ιστοτόπους και εφαρμογές δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων ή “άλλων οργανισμών ή θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας” (άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)
 • «Ιστοτόπους και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ΜΚΟ που δεν παρέχουν υπηρεσίες απαραίτητες για το κοινό ή υπηρεσίες που απευθύνονται ειδικά στις ανάγκες ή προορίζονται για άτομα με αναπηρίες”. (Άρθρο 1, 3 στοιχείο β)
 • Ζωντανή μετάδοση
 • Μορφές αρχείων που δημοσιεύτηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018
 • Διαδικτυακούς χάρτες
 • Περιεχόμενο τρίτων που δεν τελεί υπό τον έλεγχο δημόσιου φορέα
Η Οδηγία (EΕ) 2016/2102
Μετάβαση στο περιεχόμενο