Το Ευρωπαϊκό Νομοσχέδιο για την Προσβασιμότητα

 

https://unsplash.com/

Περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ πάσχουν σε κάποιο βαθμό από αναπηρία. Η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Νομοσχέδιο για την Προσβασιμότητα (ΕΑΑ) (2019) αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών με την άρση των εμποδίων που δημιουργούνται από διαφορετικές νομοθεσίες. Η Επιτροπή κατέθεσε στο τραπέζι το Θέσπισμα για την Προσβασιμότητα για να συμβάλει στην άρση των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών λόγω των διαφορετικών εθνικών απαιτήσεων προσβασιμότητας που αναδύονται. 

 

Προϊόντα και Υπηρεσίες που καλύπτονται

 

Το Ευρωπαϊκό Νομοσχέδιο για την Προσβασιμότητα καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως τα πιο σημαντικά ζητήματα για τα άτομα με αναπηρίες, ενώ είναι πιο πιθανό να έχουν αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη ενδιαφερομένων και εμπειρογνωμόνων σχετικά με την προσβασιμότητα και έλαβε υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα
 • ATMs, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και check-in
 • smartphones
 • εξοπλισμός τηλεόρασης που σχετίζεται με υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης
 • υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικός εξοπλισμός
 • πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως η τηλεοπτική μετάδοση και ο συναφής καταναλωτικός εξοπλισμός
 • υπηρεσίες που σχετίζονται με τις αεροπορικές, λεωφορειακές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές επιβατών
 • τραπεζικές υπηρεσίες
 • ηλεκτρονικά βιβλία
 • ηλεκτρονικό εμπόριο

Τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει η EAA;

 

Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από:

 • κοινούς κανόνες για την προσβασιμότητα στην ΕΕ που οδηγούν σε μείωση του κόστους
 • ευκολότερες διασυνοριακές συναλλαγές
 • περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά για τα προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες τους

Τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι θα επωφεληθούν από:

 • πιο προσιτά προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά 
 • προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές
 • την μείωση εμποδίων κατά την πρόσβαση στις μεταφορές, την εκπαίδευση και την ανοικτή αγορά εργασίας
 • περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας όπου απαιτείται τεχνογνωσία σε θέματα προσβασιμότητας

Η ΕΑΑ δεν ορίζει σε επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών πώς να καταστεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία προσβάσιμη. Ωστόσο, προβλέπει την ανάπτυξη προτύπων ή τεχνικών μέτρων εφαρμογής, όπου απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες.

 • Η ΕΑΑ δεν θέτει υποχρεώσεις για όλους τους κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών, αλλά μόνο για όσους εργάζονται σε έναν επιλεγμένο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η ΕΑΑ δεν επιβάλλει επαχθείς απαιτήσεις παρέχοντας εγγυήσεις για δυσανάλογη επιβάρυνση και θεμελιώδη μεταβολή.
 • Η ΕΑΑ δεν τροποποιεί την υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία της ΕΕ για την προσβασιμότητα.
Το Ευρωπαϊκό Νομοσχέδιο για την Προσβασιμότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο