Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2021-2030

 

Η Στρατηγική βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, η οποία άνοιξε το δρόμο για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια με στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία, τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και να χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στόχος της παρούσας Στρατηγικής είναι να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού:

  • απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους
  • έχουν ίσες ευκαιρίες, ισότιμη πρόσβαση στη συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία
  • είναι ικανοί να αποφασίζουν που, πως και με ποιον θα ζουν και θα με μετακινούνται στην ΕΕ ανεξάρτητα από τις ανάγκες τους για υποστήριξη
  • και να μην υφίστανται πλέον διακρίσεις
Source: www.pixabay.com

 

 

 

 

 

Αυτή η νέα και εμπλουτισμένη Στρατηγική λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία της αναπηρίας που περιλαμβάνει μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες (σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες), οι οποίες συχνά είναι αόρατες.

Αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι πρόσφυγες με αναπηρίες και τα άτομα με κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, προωθείται μια διατομεακή προοπτική σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Source: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals-retired-link/

H νέα στρατηγική περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο σύνολο δράσεων και εμβληματικών πρωτοβουλιών καλύπτοντας διάφορους τομείς και θέτοντας αρκετές προτεραιότητες, όπως:

  • προσβασιμότητα: δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και διαμονής αλλά και συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία
  • αξιοπρεπής ποιότητα ζωής και ανεξάρτητη διαβίωση, συνθήκες οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης, στην κοινωνική προστασία και στην εργασία χωρίς διακρίσεις.
  • ισότιμη συμμετοχή, η οποία στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία των ατόμων με αναπηρίες από κάθε μορφή διάκρισης και βίας, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό, αλλά και στην ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας.
  • ο ρόλος της ΕΕ ως παράδειγμα καθοδήγησης
  • η πρόθεση της ΕΕ να υλοποιήσει την εν λόγω στρατηγική
  • η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2021-2030
Μετάβαση στο περιεχόμενο