Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Source: https://1000logos.net/united-nations-logo

 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) είναι το πρώτο διεθνές, νομικά δεσμευτικό όργανο που θέτει ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και η πρώτη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία έχει προσχωρήσει η ΕΕ.

Τα κύρια στοιχεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών αντικατοπτρίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020.

Για την ΕΕ, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2011. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση. 22 χώρες της ΕΕ έχουν επίσης υπογράψει και επικυρώσει το προαιρετικό της πρωτόκολλο τον Ιανουάριο του 2019.

Η Επιτροπή συζητά τακτικά την εφαρμογή της σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την αναπηρία με:

  • Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ
  • την Νορβηγία
  • Διάφορες ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για τα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

Κύριος στόχος είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών, της Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν την αναπηρία και την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών σε αυτό τον τομέα.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο