Τι είναι προσβασιμότητα;

 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006), η προσβασιμότητα είναι το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε περιβάλλοντα, εγκαταστάσεις, πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες σε ίση βάση με τους άλλους.

Προσβασιμότητα είναι κάτι περισσότερο από πρόσβαση. Είναι «ένας παράγοντας ικανοποίησης και διευκόλυνσης της πολύτιμης ύπαρξης και της πιθανής συνεισφοράς των ατόμων με αναπηρία στη συνολική ευημερία και ποικιλομορφία των κοινωνιών τους. Η προώθηση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα μια ενισχυμένη αίσθηση του που ανήκουν αλλά και σε σημαντική πρόοδο στην ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και επιτρέπουν την εξάλειψη της φτώχειας» (Ηνωμένα Έθνη, 2013).

Η Σύμβαση έχει επικεντρώσει την ίδια την έννοια της αναπηρίας στην έλλειψη προσβασιμότητας. Αναφέρεται στην αναπηρία όχι ως κατάσταση ύπαρξης, αλλά ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων με αναπηρίες και των διαδεδομένων στάσεων και περιβαλλοντικών φραγμών που εμποδίζουν το άτομο να έχει πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία.

 

Στο προηγούμενο βίντεο το αγόρι βοηθά την τυφλή μητέρα του να βιώσει μια γκαλερί τέχνης, όντας δημιουργικός με έναν ασυνήθιστο τρόπο.Ο χαρακτήρας μετέτρεψε αυτό που ήταν απρόσιτο, με πολύ απλό τρόπο, σε μια περιεκτική δράση.Ο στόχος αυτού του βίντεο είναι να αναπαράγει εμπνευσμένη καινοτομία και να καθοδηγήσει τις διαδικασίες μετασχηματισμού.

Ποιες είναι οι δικές σας ασυνήθιστες ιδέες;

 

 

 

 

 

 

Προσεγγίσεις από την κορυφή στη βάση και αντίστροφα σε προσβάσιμα περιβάλλοντα

Περισσότερες πληροφορίες


https://www.youtube.com/watch?v=N5LJ35fgxwE

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en&videosId=2982&furtherVideos=yes.


https://www.youtube.com/watch?v=T2OKp1tiI7Y

Τι είναι προσβασιμότητα;
Μετάβαση στο περιεχόμενο