2.1. ΑΥΣΤΡΙΑ

 

Περίπου το 30% του συνολικού πληθυσμού (8.955.102) έχει τουλάχιστον μία αναπηρία ή περιορισμό σωματική, γνωστική/νοητική, κοινωνική, επικοινωνιακή κ.λπ. Μεταξύ του πληθυσμού της υπάρχουν επίσης μειονεκτούντα παιδιά και νέοι (με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μαθησιακές δυσκολίες κ.λ.π.), καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω του χρώματος του δέρματος, της ηλικίας, του φύλου ή του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Η Αυστρία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία το 2008 πριν από την ΕΕ. Η Αυστρία έχει αναλάβει μια πρόσθετη εθελοντική δέσμευση στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) υπογράφοντας το λεγόμενο προαιρετικό πρωτόκολλο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (NAP) για την Αναπηρία 2012-2020 είναι η στρατηγική της αυστριακής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την εφαρμογή της CRPD καταπολεμώντας τις στερεότυπες απόψεις των ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο της Αυστριακής Δημοκρατίας, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το αυστριακό Σύνταγμα έχει θεσπίσει, μεταξύ άλλων, έναν Νόμο για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία (2021), έναν ομοσπονδιακό νόμο περί ισότητας ατόμων με αναπηρία (2021) που αποτρέπει τις διακρίσεις, καθώς και έναν νόμο περί ίσης μεταχείρισης (2021) σχετικά με το φύλο, ηλικία, θρησκεία κλπ.

Η ενίσχυση της συμμετοχής στον εργασιακό βίο και η περαιτέρω ανάπτυξη και συνέχιση των υφιστάμενων προγραμμάτων για τα ΑμεΑ παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής για την αναπηρία.

Τρέχουσα Κατάσταση

Εκπαίδευση

Η Αυστριακή Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τα υψηλά επίπεδα προσόντων των πολιτών και να προσελκύσει λιγότερο μορφωμένους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Αντίστοιχα, η Αυστρία διαθέτει Σχολεία Ειδικών Αναγκών για παιδιά με κάθε είδους αναπηρία (μαθητές με προβλήματα όρασης και ακοής, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.).

Απασχόληση/ Οικονομική Ισότητα

Ο νόμος για την απασχόληση ΑμεΑ αποτελεί τη νομική βάση για τη νομοθεσία περί αναπηρίας και περιέχει σημαντικούς κανονισμούς για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, τον φόρο αποζημίωσης, τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία κ.λπ. Επιπλέον, οι Αυστριακοί πολίτες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίσημη απόφαση (Bescheid) που δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν ειδική υποστήριξη (γνωστά και ως εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία).

 

Καλές Πρακτικές στην Αυστρία

Source: https://www.pv-rz-wien.at/de/antragstellung/vorgangsweise/

 

 
  1. Επαγγελματική Αποκατάσταση (2021)

Η Επαγγελματική Αποκατάσταση είναι ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Ταμείου Συντάξεων (Pensionsversicherungsanstalt). Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η πρόληψη της αναπηρίας και της επαγγελματικής αναπηρίας, η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού για άτομα με σωματικές ή ψυχολογικές αναπηρίες ή περιορισμούς, η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και οικονομικής επιδότησης.

 

Source: https://www.neba.at/berufsausbildungsassistenz
  1. Network occupational assistance (Netzwerk berufliche Assistenz NEBA) (2021)

Το Δίκτυο Επαγγελματικής Βοήθειας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων συνδυάζει υπηρεσίες από περισσότερους από 200 παρόχους. Τα ΑμεΑ και τα άτομα με μειονεκτήματα μεταξύ 15 και 65 ετών μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις προσφορές δωρεάν.

 

  1. Παρατεταμένη περίοδος μαθητείας – Μαθητεία με μερικά προσόντα (2019)

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών, Υγείας, Περίθαλψης και Προστασίας των Καταναλωτών προωθεί μετρήσεις πολιτικής για την αγορά εργασίας για νέους με δυσκολίες απόδοσης προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μαθητεία τους.

 

  1. Εργασία και Εκπαίδευση

Το FSW υποστηρίζει τα ΑμεΑ στην αναζήτησή τους για μια κατάλληλη θέση εργασίας ή κατάρτισης. Προωθεί την καθημερινή δομή καθώς και μέτρα για την επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική ένταξη.

2.1. ΑΥΣΤΡΙΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο